Bibelen

Ingen bok har påvirket nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn Bibelen. Derfor har vi satt oss mål om å tilby den gratis til hvert hjem i Norge. Dette er en del av et ønske om å berøre hele Norge med Guds ord i forbindelse med 500-årsjubileet for reformasjonen. Da kom Guds ord til mange av Europas hjem på deres eget språk for første gang, og la grunnlaget for århundrer der kristne verdier har preget samfunnene og livene våre.


Bibelen er verdens mest leste bok. Likevel er den for mange nordmenn en uåpnet bok. Vi ønsker å aktualisere Bibelen slik at den oppfattes relevant for mennesker i Norge.

Bibelen til Alle Forside

Bibelutdeling i Troms


12.-14 oktober begynner utdelingen av bibler i Troms! De som får besøk og tilbud om en gratis bibel disse dagene, er Storfjord Kommune og deler av Lyngen kommune.

Videre kommer Bibelen til Alle til Skjærvøy og Kvænangen i november, før Balsfjord, Nordreisa, Karlsøy og Kåfjord står for tur. Tromsø by og Sør Troms avslutter det hele.

Bibelen til alle i Troms er et økumenisk, tverrkirkelig arrangement. De fleste kristne menigheter i fylket står sammen om utdeling og aktualisering av Bibelen. Deriblant Den Norske Kirke, Ungdom i Oppdrag og Fjellheim Bibelskole. Det jobbes også med å sette opp ulike arrangement i de ulike kommunene i etterkant av bibelutdelingen. 

LES MER…


” Folk har begynt å spørre etter Bibelen. Kampanjen har ført til en slags renessanse for Bibelen og hva som står der.”

Tor Grinland, prest i Hasvik kommune,
Sørøya

BIBELFATTIGDOM I NORGEflamme


Du lurer kanskje på; er en slik bibelkampanje virkelig nødvendig? Har ikke alle nordmenn bibel allerede? Vi tok oss den frihet å sjekke hvordan det egentlig står til med vårt folks lesevaner. Resultatene var sjokkerende!

I Østfold fant vi at 29,6% ikke har bibel hjemme. I aldersgruppen 65+ er tallet heldigvis bare 13,3%, men blant den unge generasjonen mellom 18-29 år har hele 52,8% ikke bibel.

43,9% sier det er flere år siden de sist leste i Bibelen. Hele 18,9% svarer at de aldri har lest i den.

Hva fører så dette til?

22,2% sier Bibelen er svært lite troverdig.
29,5% sier Bibelen har ingen relevans for sine liv i dag.

I Sogn og Fjordane leser kun 8,7% i Bibelen minimum ukentlig. 78,5% har ikke åpnet Bibelen det siste året.

Bibelen Til Alle kart

Finnmark

I forkant av kampanjen gjennomførte vi en telefonundersøkelse som viste at 39 prosent av finnmarkingene ikke hadde bibel hjemme. Det kom også tydelig frem at folk foretrekker en fysisk bibel fremfor å lese den på nettet (90 prosent sa dette). Ca. 65 prosent av hjemmene tok imot en bibel.

Les mer

Alle hjem har lys, ikke alle har bibel
flamme

Østfold

I Østfold har vi opprettet foreningen Bibelen til Alle Østfold (BTAØ). Styret skal representere en god bredde av kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Østfold, samt de ulike distriktene. Styret har det overordnede ansvaret for satsningen på fylkesnivå, og har fordelt noen av arbeidsområdene i komiteer: bønn, finans, markedsføring, kultur og bibelinspirasjon og distribusjon/gjennomføring av kampanjen.

PLANENflamme


Med mål om å tilby en bibel til alle Norges hjem, hvordan starter man? For å få med oss flest mulig og kunne skape mest mulig begeistring om Bibelen, ser vi det tjenlig å arbeide fylke for fylke. Når ‘Bibelen til Alle’-kampanjen skal gjennomføres i et fylke, må man planlegge følgende tre faser: 

Aktualisering – gjøre kampanjen kjent og forventet av alle i fylket.
I denne fasen bruker vi direkte markedsføring (DM) til alle fylkets husstander for å informere om det som kommer til å skje, og annonser for å bygge nysgjerrighet rundt Bibelen slik at folk vil ta imot når de blir tilbudt den. Kampanjen i Finnmark ble også omtalt på forhånd i Dagsrevyen, Nordnytt, Her og nå, og lokalradio. Underveis ble også Bibelen aktualisert i aviser lokalt og nasjonalt. At kampanjen er kjent og forventet av alle i fylket er en viktig nøkkel til å lykkes. Vi ser det som en klar fordel å kjøre kampanjen i store nok enheter (fylkesvis), slik at volumet av kampanjen blir en medvirkende årsak til interesse fra media.


Utdeling – troende fra ulike sammenhenger går sammen til hvert hjem. 
Dette er kanskje det som oppleves som høydepunktet i kampanjen. Når Bibelen skal deles ut er det viktig at boka er av fin kvalitet og at den oppleves som en gave, og ikke bare en rimelig, reklamelignende pocketbok. Etter kampanjen i Finnmark fikk vi svært mye positiv tilbakemelding på utgaven som ble brukt, og mange sa ja til å ta imot, nettopp fordi den innbundne bibelen var så fin. Utdelingen skjer på ettermiddag og tidlig kveld. Målsetningen skal ikke være å evangelisere. Vi skal heller ikke være påtrengende på noen som helst måte. Spørreundersøkelsen i etterkant, viste at ca 89 prosent gav utdelerne topp

karakter, 11 prosent gav nest høyeste karakter.


Videreføring – når folk har fått bibler, må vi hjelpe dem å lese dem. 
Etter utdelingen kommer den lokale oppfølgingen på menighetsnivå. Denne er helt avgjørende for å lykkes med prosjektet. Samtidig som aksjonen skaper mye oppmerksomhet for Bibelen ved utdelingen, er det viktig å bruke den påfølgende tiden til å hjelpe folk til å lese den. I Finnmark hadde vi flere store møter og paneldebatter, og flere Alpha-kurs ble startet i etterkant. Man kan tenke seg mange gode måter å aktualisere Bibelen; bibelquiz, bibelfilmer på kino, søndagsskoleshow, bibelmaraton, høytlesning med mer. Det kan være lurt å sende ut informasjon i posten i etterkant med ulike invitasjoner og ressurser for å lese Bibelen.


ØKONOMI

De kostnadene en må regne med ved ’Bibelen til Alle’ er selve biblene, som koster ca. 60 kroner pr. stk, markedsføring og trykksaker som sendes ut før, under og etter kampanjen, samt eventuelle arrangement for å aktualisere og inspirere til bibellesning. Man må også regne med utgifter til logistikken fra biblenes ankomststed til de ulike kommunene. Kostnadene ved selve utdelingen tenkes å gjøres på dugnad ved at enkeltpersoner går/kjører rundt til alle husstandene.
Vi ser det naturlig å ha en mest mulig desentralisert modell der hver kommune tar et økonomisk og praktisk ansvar for sin egen kommune. Der det ikke er kirker/forsamlinger, eller de ikke makter en slik oppgave, kan fylket som et hele ta ansvar.

ORGANISERING OG ANSVARflamme


Under kampanjen ’Bibelen til Alle’ i Finnmark, tok Ungdom i Oppdrag ansvaret. Dette fylket har svært begrenset med ressurser og flere kommuner har ingen aktive kirker eller menigheter, og de som fantes var oftest små. Dermed ble det lokale bidraget en del mindre enn man ideelt ønsker seg. Vi tror det er viktig å ha et sterkest mulig lokalt eierskap. Det vil si at lokale arbeidsgrupper, sammen med fylkesstyret vil ha det økonomiske ansvaret, samt ansvaret for selve utdelingen.
Ungdom i Oppdrag vil på sin side forvalte ’Bibelen til Alle’-konseptet, og ønsker å bistå med stab, erfaring, kompetanse og materiell. Det er naturlig å tenke seg at flere UIO team også vil støtte opp om utdelingen flere steder. Tilreisende grupper fra for eksempel menigheter, organisasjoner eller bibelskoler i andre fylker er også svært velkomne til å være med.


Tidsperspektiv

For hvert fylke ser vi for oss en kampanjeperiode på 2-4 uker som forutgås av en forberedelsestid på 10 til 18 måneder. Det er viktig å bruke nok tid til å få med seg alle aktører, samtidig som man ikke bør miste momentum i prosjektet. Bibelselskapet trenger minst 6 måneder leveringstid for trykking av bibler. 

ERFARINGERflamme


I forkant av kampanjen gjennomførte vi en telefonundersøkelse som viste at 39 prosent av finnmarkingene ikke hadde bibel hjemme. Det kom også tydelig frem at folk foretrekker en fysisk bibel fremfor å lese den på nettet (90 prosent sa dette). Ca. 65 prosent av hjemmene tok imot en bibel. Her er noen erfaringer fra de som var med på kampanjen:

Per Bradley, pastor i metodistkirken i Hammerfest:
“En i menigheten fortalte at han hadde snakket med en kollega, og uten helt å vite hvordan de kom inn på det hadde de begynt å snakke om Bibelen. Kollegaen hadde ikke vært hjemme under utdelingen, men nå ville han ha en. Dette er en ganske typisk historie fra oss. Folk snakker om Bibelen, og folk i menigheten tar med bibler til venner, naboer, familie og kollegaer.”

Tor Grinland, prest i Hasvik kommune, Sørøya:
“Folk har begynt å spørre etter Bibelen. Kampanjen har ført til en slags renessanse for Bibelen og hva som står der.”

Tone fra Baptistkirken i Honningsvåg sier:
“Noe jeg selv opplevde, var at det å gi en så fin bibel til folk, uten å forvente noe tilbake fra dem, var en lettelse både for dem og meg. Jeg kjente meg frimodig, og selv om det regnet ganske mye var det en glede og letthet over utdelingen.”

Halvannen måned etter kampanjen gjennomførte vi en ny spørreundersøkelse i Finnmark:
80,4 prosent av hadde da hørt om kampanjen ”Bibelen til Alle”.
41,5 prosent av de som tok imot en bibel hadde lest i den allerede.
86,0 prosent svarte at det ville være greit om det ble lagt igjen en bibel i postkassen dersom de ikke var hjemme.
39,1 prosent sier seg helt enig i utsagnet: ”Aksjonen har fått meg til å vurdere Bibelen som relevant”


 

Kontakt Oss

Du kan kontakte oss her for generell informasjon eller påmelding av team. 

Bibelen til Alle
Ungdom I Oppdrag
2312 Ottestad – Norway
Phone: + 62 57 43 00
info@bibelentilalle.no
[contact-form-7 id=”480″ title=”Kontakt”]